fbpx

Cacttus Education nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Meister TC

Marrëveshja e arritur ka për qëllim zbatimin e aktiviteteve në fushën e zhvillimit profesional, punësimit, inovacionit, dhe trajnimeve.

Përmes këtij bashkëpunimi Cacttus Education dhe Meister TC do të shkëmbejnë përvojat dhe ndajnë praktikat më të mira në fushën e trajnimeve dhe zhvillimeve profesionale me fokus në sektorin e teknologjisë së informacionit, dhe mundësitë e trajnimit dhe punësimit të të rinjëve.

Cacttus Education nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me gjimnazin “Xhevdet Doda” në kuadër të programit ASSET

Cacttus Education ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me gjimnazin “Xhevdet Doda”, në kuadër të programit After School Support for Teens (ASSET), i përkrahur nga USAID dhe i mbështetur nga Ministria për Arsim Shkencë dhe Teknologji (MASHT).  Ky program ka për qëllim zhvillimin e shkathtësive për punësim dhe ndërmarrësi tek të rinjtë Kosovar, duke krijuar një botëkuptim pozitiv për të ardhmen e tyre.

Përmes këtij bashkëpunimi Cacttus Education synon që përmes përfshirjes në punë praktike t’ju mundësojë të rinjëve të kuptojnë më mirë nevojat e tregut të punës dhe njëkohësisht të paisen me shkathtësi të ndryshme që do t’ju nevoiten në të ardhmen, për punësim.

Cacttus Education do të vazhdojë me përkrahjen dhe mbështetjen e të rinjëve, sidomos në fushën e teknologjisë, përmes bashkëpunimeve të ndryshme që kanë për synim përkrahjen dhe avancimin e të rinjëve në fushën e TIK-ut.

Banka Raiffeisen dhe Cacttus Education me marrëveshje bashkëpunimi

Banka Raiffeisen në Kosovë dhe Cacttus Education nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi. Ky bashkëpunim synon të zhvillojë shkathtësitë e studentëve dhe stafit potencial të Bankës Raiffeisen, të përgatisë studentët e Cacttus Education në fushën e TIK-ut dhe të krijojë kuadro të reja dhe më të përgatitura për angazhim në Bankën Raiffeisen.

“Kjo marrëveshje bashkëpunimi paraqet vetëm hapin e parë drejt krijimit të një të ardhme, të orientuar drejt shkathtësive në fushën e teknologjisë së informacionit,“ theksoi Shukri Mustafa, Anëtar i Bordit Menaxhues në Bankën Raiffeisen në Kosovë.

Ndër të tjera marrëveshja përfshinë edhe inkubatorë për zhvillimin e ekipeve dhe ideve të ndryshme, laboratorë të Bankën Raiffeisen në Cacttus Education për krijimin e kapaciteteve të reja të gatshme për punë që nga dita e parë, programe shkëmbimi për praktikantë, bashkëpunim me ligjërues nga Banka Raiffeisen për programet e trajnimit në Cacttus Education si dhe programe të shkollës profesionale me qëllim të përgatitjes së stafit aktual dhe atij të ardhshëm në Bankë.