fbpx

Cacttus Education nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me gjimnazin “Xhevdet Doda” në kuadër të programit ASSET

Cacttus Education ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me gjimnazin “Xhevdet Doda”, në kuadër të programit After School Support for Teens (ASSET), i përkrahur nga USAID dhe i mbështetur nga Ministria për Arsim Shkencë dhe Teknologji (MASHT).  Ky program ka për qëllim zhvillimin e shkathtësive për punësim dhe ndërmarrësi tek të rinjtë Kosovar, duke krijuar një botëkuptim pozitiv për të ardhmen e tyre.

Përmes këtij bashkëpunimi Cacttus Education synon që përmes përfshirjes në punë praktike t’ju mundësojë të rinjëve të kuptojnë më mirë nevojat e tregut të punës dhe njëkohësisht të paisen me shkathtësi të ndryshme që do t’ju nevoiten në të ardhmen, për punësim.

Cacttus Education do të vazhdojë me përkrahjen dhe mbështetjen e të rinjëve, sidomos në fushën e teknologjisë, përmes bashkëpunimeve të ndryshme që kanë për synim përkrahjen dhe avancimin e të rinjëve në fushën e TIK-ut.

Banka Raiffeisen dhe Cacttus Education me marrëveshje bashkëpunimi

Banka Raiffeisen në Kosovë dhe Cacttus Education nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi. Ky bashkëpunim synon të zhvillojë shkathtësitë e studentëve dhe stafit potencial të Bankës Raiffeisen, të përgatisë studentët e Cacttus Education në fushën e TIK-ut dhe të krijojë kuadro të reja dhe më të përgatitura për angazhim në Bankën Raiffeisen.

“Kjo marrëveshje bashkëpunimi paraqet vetëm hapin e parë drejt krijimit të një të ardhme, të orientuar drejt shkathtësive në fushën e teknologjisë së informacionit,“ theksoi Shukri Mustafa, Anëtar i Bordit Menaxhues në Bankën Raiffeisen në Kosovë.

Ndër të tjera marrëveshja përfshinë edhe inkubatorë për zhvillimin e ekipeve dhe ideve të ndryshme, laboratorë të Bankën Raiffeisen në Cacttus Education për krijimin e kapaciteteve të reja të gatshme për punë që nga dita e parë, programe shkëmbimi për praktikantë, bashkëpunim me ligjërues nga Banka Raiffeisen për programet e trajnimit në Cacttus Education si dhe programe të shkollës profesionale me qëllim të përgatitjes së stafit aktual dhe atij të ardhshëm në Bankë.

Cacttus Education nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi për trajnimin e të rinjve kosovar në fushën e IT-së

Sot Drejtori Ekzekutiv i Cacttus Education Kastriot Fazliu dhe Keith Prenton, Drejtori i Programit “After School Program For Teens (ASSET)” i financuar nga USAID, kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi që synon të zhvillojë shkathtësitë dhe aftësitë e shekullit 21 tek rinia kosovare.

Ky bashkëpunim ka për qëllim të ju sjell dobi të rinjve kosovarë duke i pajisur ata me shkathtësi që ua lehtësojnë inkuadrimin në tregun e punës. Kjo pritet të arrihet duke ua lehtësuar të rinjve kosovarë qasjen në trajnime të ndryshme që kanë për qëllim zhvillimin e aftësive të tyre. Trajnimet do të kenë si synim zhvillimin e shkathtësive teknologjike si dhe shkathtësi të tjera që ndikojnë në zhvillimin e kuadrove të reja.

Kjo marrëveshje bashkëpunimi paraqet vetëm hapin e parë drejt krijimit të një të ardhme, të orientuar nga teknologjia e informacionit, për të rinjtë kosovarë.