fbpx

Java Fundamentals

Qëllimi i kursit

Fokusi i këtij kursi është t’u ofrojë studentëve një kuptim themelor të koncepteve të programimit kompjuterik duke përdorur gjuhën e programimit Java. Ata do të fitojnë njohuri dhe aftësi për të kryer analizën e problemeve dhe zhvillimin e algoritmeve dhe programeve kompjuterikë përmes ushtrimeve praktike, leksioneve, demonstrimeve dhe shembujve.

PËRMBAJTJA

 1. Hyrje dhe Instalim
 •  Hyrje në gjuhën e programimit Java. Si të shkruani, përpiloni dhe ekzekutoni një kod Java.
 • Instalimi dhe konfigurimi i Java-s
 • Instalimi dhe konfigurimi i IDE(Integrated development environment)
 • Një program Java Hello World

2. Variablat dhe konstantat. Llojet e thjeshta të të dhënave.

 • Përdorimi i variablave dhe konstanteve
 • Stringjet: Puna me tekste
 • Llojet e të dhënave në Java

3. Java Expressions

 •  Operatorët dhe përparësia.
 • Assignment Operator
 • Operatorët e barazisë dhe logjikës.

4. Rrjedha e kontrollit / Deklaratat e kushtëzuara

 • Deklarata if
 • Klauzola ‘else’
 • Deklaratat e bllokut
 • Deklaratat ‘nested if’
 • Deklarata ‘switch’ dhe lloji i të dhënave enum

5. Deklarata të përsëritura

 • while loops
 • do/while loops
 • for loops
 • for each loops
 • Iterators

6. Hyrje në Vargjet (Arrays)

7. Hyrje në programimin e orientuar drejt objektit duke përdorur Java

 • Klasat dhe Objektet
 • Klasat abstrakte.Trashëgimia
 • Nested Classes
 • Interfaces
 • Polimorfizmi dhe mbingarkesa

8. Packaging

9. Trajtimi i përjashtimeve (Handling Exceptions)

10. Prezantimi dhe përdorimi i koleksioneve Java

 • Metodat e mësimdhënies dhe Programi o Metodat moderne të ligjërimit interaktiv, punë praktike në klasë, punë praktike në laborator, detyrë praktike dhe punë në shtëpi.
 • 30 orë trajnim në klasë

Kohëzgjatja e kursit : 30 orë trajnim

Çmimi: 190 €

Apliko tani!