fbpx

Menaxher/e i/e projekteve

Titulli i vendit të punës: Menaxher/e i/e projekteve

Vendi i punës: CACTTUS Education – Prishtinë

Kohëzgjatja: 24 muaj nga nënshkrimi i kontratës, me mundësi vazhdimi.

Cacttus Education është shkollë profesionale me kohëzgjatje dy vjeçare në të cilën fokusi më i madh është zhvillimi i shkathtësive praktike duke i plotësuar ato me teorinë adekuate. Industria e teknologjisë informative aktualisht është tregu më i kërkuar botëror për punësim, i cili mundëson fleksibilitetin e punës nga shtëpia juaj për cilindo treg ndërkombëtar. Zhvillimi i shkathtësive kyçe praktike në teknologjinë informative ju bëjnë të dalluar në shumëllojshmërinë e vendeve të punës në këtë drejtim. Për më shumë, shkolla profesionale lejon vazhdimësi të edukimit akademik në cilëndo fushë dhe mundëson transferimin e krediteve në cilindo institucion për lëndët e vijuara në Cacttus Education.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Planifikimi, ekzekutimi dhe finalizimi i aktiviteteve të projekteve brenda afateve kohore, buxhetit dhe nivelit të kualitetit të përcaktuar në projekte;
 2. Identifkimi i ekspertëve dhe stafit për punë në faza të ndryshme të projekteve;
 3. Menaxhimi dhe koordinimi i stafit, kontraktorëve dhe ekspertëve në projekte;
 4. Monitorimi dhe menaxhimi financiar i aktiviteteve dhe i projekteve;
 5. Përpilimi i raporteve dhe raportimi: raportimi dhe prezantimi në baza të rregullta për CEO dhe donatorët e projekteve;
 6. Komunikimi i rregulltë me gojë dhe me shkrim, me stafin e projekteve, menaxhmentin e Cacttus Education, me përfituesit, donatorët dhe mediat;
 7. Përgaditja dhe aprovimi i materialeve për publikim: raporteve, fletëpalosjeve, boshurave etj., në koordinim me zyrtarët e marketingut;

Kualifikimet dhe kompetencat e domosdoshme:

 1. Përvojë në menaxhimin e projekteve;
 2. Përvoja në raportim administrativ dhe financiar;
 3. Përvojë në projekte për një apo më shumë nga fushat: trajnim dhe edukim, punësim, ndërmarrësi, inovacion;
 4. Të flasë dhe të shkruajë në nivel shumë të mirë në gjuhët: shqip dhe anglisht;
 5. Njohje dhe përdorim efikas i teknologjisë informatike dhe sistemeve kompjuterike për të plotësuar kërkesat e vendit të punës;

Përparësi ka:

 1. Përvoja në menaxhimin e projekteve me institucione, donatorë ndërkombëtarë, fonde të BE-së, zyra të huaja përfaqësuese;
 2. Përvoja në dizajnimin dhe përpilimin e projekt-propozimeve;
 3. Trajnim apo certifikimi formal nga një apo disa nga këto certifikime industriale: PMP, Prince2, CompTIA Project+;
 4. Diploma universitare.  (Diploma pasuniversitare / MBA / konsiderohet avantazh.);
 5. Përvoja në komunikim me media dhe me publikun;
 6. Njohja në nivel të mirë edhe e gjuhëve tjera lokale apo të huaja;

 Kandidati/ja duhet të ketë:

 1. Aftësi të forta organizative dhe vetëmotivuese.
 2. Aftësi për punë nën presion të kohës, në projekte dhe aktivitete paralele.
 3. Aftësi komunikuese dhe bashkëpunuese, aftësi për të punuar dhe udhëhequr në ekip.
 4. Aftësi të shpërndarjes së punës në mënyrë efektive, prioritizim.

CV-të tuaja së bashku me letrën motivuese mund t’i dërgoni në adresën elektronike në jobs@cacttus.comduke e vendosur në ‘subject line’ emrin e pozitës ‘’ Menaxher i Projektit’’, jo më larg se 25.07.2018. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Comments are closed.