fbpx

WOW 3 Success Story- Orgesë Rafuna

Women in Online Work 3 project, aims to raise awareness of the young women on the role of online working as employment opportunity for them to engage in distance working. WOW 3 is being implemented under the supervision of the Ministry of Economic Development, financed through Community Development Fund (CDF) and EMPOWER “Private Sector in Kosovo”, USAID. Implemented by Cacttus and NGO KS-Kosova as a consortium partner, the program continues to show signs of success.

The program is in the mentoring phase. Many girls by now have received their first online work contracts and have begun their journey in the world of freelancing. Whereas some of the girls have received their second work contracts. One of those girls that has already won 2 contracts on Upwork is Orgesë Rafuna, and this is her story.

I’m Orgesë Rafuna, 23 years old. I have finished Master studies in the University of Prishtina, Faculty of Philosophy, Department of Psychology, Master of Clinical and Health Psychology program.

My profession as a psychologist and at the same time as a researcher always has pushed me to use different technologies and statistical programs that are more than necessary for my career. During my studies I was very curious about online work in order to practice my profession and to volunteer online by helping others over their common psychological problems.  So, as soon as I heard about this program, I immediately applied.

I wanted to be part of this program because as I mentioned before, I’ve always been interested to incorporate my professional area and experience with technology.  Moreover, I have always been fond of coding, those I decided to apply for front end development course.  When I heard the news that among the 1200 girls who applied for this program, only 50 where selected to be part of it, among which it was my name too, I was very happy.

WOW is definitely changing the game in our society and it was a wonderful opportunity for me to be part of online work. Since I was young, my sisters, my brother and I, had to spend half of the day alone at home because my parents had to go to work. Now that I have the opportunity to work online I always wonder how my childhood could be if my parents were doing the same thing during that time.

During WOW program we had the opportunity to learn a lot from our mentors. Besides teaching us new skills, they also prepared us for the online work field, for which we are very grateful to them.

My first long-term online job I’ve got was at a well-known American company “Sybarite Elite, INC” with a rating of 4.98 and over $ 20,000 spent on online jobs. My role at this company is to write different articles and especially those related to health, while at the same time knowledge about WordPress is required.

Thanks to the skills I have acquired during this program, now I am in constant contact with many clients for receiving the next jobs and I know that the most comfortable place on the world (My bed) can be my office at the same time. WOW3 program thanks to you, I can work and be in the places I want at the same time.

Si ndikojnë shkollat profesionale në plotësimin e mungesës së kuadrove në tregun e punës?

Sipas analizës së fundit të publikuar nga GAP, shkalla e papunësisë së të rinjve në Kosovë është 52.2%, ndërkaq shkalla e përgjithshme e papunësisë është 28.7%. Ky nivel i lartë i papunësisë, i shoqëruar me mospërputhje të aftësive të fituara nga institucionet arsimore dhe atyre të kërkuara nga sektori privat, çon vendin në një situatë të palakmueshme socio-ekonomike.

Agron Demi, analist i politikave në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP tregon se institucionet arsimore në Kosovë kryesisht po përgatisin studentët për profesione që nuk kërkohen në tregun e punës. Ai ka thënë: “Ne ende vazhdojmë që shumicën e njerëzve t’i përgatisim për zyrë apo për vende të punës në administratë si juristë, ekonomistë, shkenca politike, sociolog, por shumë pak është punuar në drejtimet që kanë të bëjnë me shkathtësi teknike, ku vendet e punës janë aty, si dhe në ato shkathtësi që kërkohen në teknologji informative”.

Një çështje tjetër, që ia vlen të ceket, është edhe mungesa e praktikës profesionale, sidomos gjatë studimeve universitare, që krijon kuadro që nuk janë të gatshme të inkuadrohen menjëherë në tregun e punës.

Por mangësitë sa i përket shkathtësive specifike, dhe praktikës profesionale gjatë studimit nuk janë mungesa e vetme. Sipas hulumtimit nga GAP, punëdhënësit kanë hasur në vështirësi edhe në gjetjen e personave që posedojnë shkathtësi të buta. Gjatë studimeve, është e rëndësishme që përpos lëndëve mësimore që të përgatisin për ta ushtruar një profesion, të ketë edhe lëndë që të mësojnë shkathtësi të buta, që kërkohen nga punëdhënësit.

Por, si ndërlidhen shkollat e larta profesionale në zgjidhjen e këtij problemi? Duke qenë se shkollat e larta profesionale, pikësynim kryesor kanë përgatitjen e studentëve për ta ushtruar një profesion, atëherë varësisht prej drejtimeve që i ofrojnë, mund të ndikojnë pozitivisht në plotësimin e mungesës në treg dhe në punësimin e të rinjve. Duke iu përshtatur kërkesave të tregut, shkollat profesionale përgatisin studentët të inkuadrohen lehtë në tregun e punës dhe në këtë mënyrë bën plotësimin e kuadrove të reja.

Cacttus Education, si shkollë e lartë profesionale, synon të përgatisë studentët e vet për të ushtruar profesione në fushën e teknologjisë, fushë kjo që vazhdimisht ka rritje të kërkesës për profesionistë. Duke ofruar studime në drejtimet më të kërkuara në fushën e teknologjisë siç janë: “Zhvillim  ueb-it dhe aplikacioneve mobile” dhe “Administrues i rrjeteve dhe sistemeve”, Cacttus Education synon të përgatisë kuadro për profesionet për të cilat ka kërkesë, por ka edhe mungesë të profesionistëve që punojnë në atë fushë.

Gjatë studimeve, përpos përfshirjes në projekte reale që gjejnë zbatim, studentët po ashtu inkurajohen dhe asistohen gjatë angazhimit në punë praktike, që shpesh rezulton edhe në kontratë pune. Për më tepër, përpos diplomës, studentët e Cacttus Education pajisen edhe me certifikime industriale, që ua mundësojnë që njohuritë e fituara gjatë studimeve të mund t’i aplikojnë edhe në vende ndërkombëtare.

Duke pasur parasysh rëndësinë e shkathtësive të buta, gjatë studimeve po ashtu në planprogram përfshihen lëndë obligative për t’i pajisur studentët me këto shkathtësi.

5 arsyet kryesore pse duhet të regjistroheni në CacttuKids

Kursi për kodim, CacttuKids, ka për qëllim të ofroj një hapësirë ku fëmijët dhe adoleshentët edukohen, argëtohen dhe përfitojnë shkathtësi të shumta. Duke pasur këtë qëllim, përmes programeve të ndryshme, kursi CacttuKids tenton të bëhet vendi ku të rinjt dëshirojnë të jenë, të gjejnë vetën dhe të zbulojnë dëshira të reja. Në vazhdim, ndiqni 5 arsyet kryesore për tu regjistruar në kursin CacttuKids.

1.Duke mësuar kodimin, zhvilloni shumë aftësi të tjera
Në CacttuKids, fëmijët nuk aftësohen vetëm me shkathtësi për programim dhe teknologji por shumë më shumë. Kodimi u ndihmon të rinjve që të zhvillojnë aftësitë e të menduarit kritik, zgjidhjes së problemeve, zhvillimit të imagjinatës, kreativitetit, pavarësimit dhe bashkëpunimin në punë.

2. Mësoni përmes planprogrameve ndërkombëtare
Fëmijët dhe adoleshtntët në CacttuKids mësojnë nga programe ndërkombtare, të Microsoft Imagine Academy (MIA) dhe MIT Media Lab. Duke mësuar në gjuhë të ndryshme programuese, ata zgjerojnë dijet dhe aftësitë në fushën e programimit. Pas secilit modul të rinjt certifikohen përmes këtyre programeve, me certifikata të MIA dhe MIT.

 

3. Kodoni dhe argëtohuni në një ambient të këndshëm e modern
Ambienti i këndshëm i klasave është i pajisur me pajisje moderne dhe mundëson që të rinjt të punojnë secili në kompjuterin e tij/saj personal dhe t’i vënë të gjitha idetë në praktikë. Trajnerët janë këtu për t’i t’ua lehtësuar rrugëtimin në fushën e teknologjisë, por studentët do të jenë ata që do bëjnë vet punën kryesore.

 

4. Argëtohu duke njohur shoqëri të re
Përveç edukimit si qëllim kryesor i programit, ne tentojmë që fëmijët dhe adoleshentët të mësojnë duke u argëtuar. Argëtimi bën që ata të jenë sa më të lirë dhe më kreativ në realizimin e detyrave. Përveç tjerash, të rinjtë mësojnë rëndësinë e punës ekipore, ku bashkë zhvillojnë aktivitete të ndryshme duke i ndihmuar njëri-tjetrit në zgjidhjen e problemeve dhe realizimin e projekteve.

5. Përjeto një eksperiencë e veçantë – kyçu në teknologji
Në CacttuKids, fëmijët dhe adoleshentët do të familjarizohen në fushën e teknologjisë, duke përjetuar një nga përvojat më të vecanta. Duke qëndruar përball faktit se secila fushë po shkon drejt digjitalizimit, këtu fëmijët mund të marrin shkëndijat e para për të krijuar vizione për të ardhmen në fushën e teknologjisë. Zbuloni ëndërra të reja, filloni me CacttuKids!

 

Kursi për kodim për fëmijë dhe adoleshentë, CacttuKids, ka hapur datat e regjistrimit për grupet e reja të cilat do të fillojnë nga shtatori i këtij viti. Për të gjithë të rinjtë që i përkasin moshave 7 deri në moshën 15 vjeç, CacttuKids ofron programe të reja për të mësuar kodimin. Entuziastët e rinj për teknologji, kanë mundësinë të fillojnë të krijojnë lojërat e aplikacionet e tyre, duke u regjistruar në kursin për kodim CacttuKids.